U pelussce…e la serecuòre! (Il peluche e il topo di fogna) (di Nicola Ambrosino)

21 Giugno 2017 0 Di ladiretta1993

A Bisceglie, poco tempo fa, sono comparsi dei gatti di peluche, posti a guardia di alcuni bidoni di rifiuti; la loro funzione era dissuadere i topi dall’avvicinarsi ai contenitori.
Una fresca satira estiva… per farci due risate!

A Vescègghie capetò che na maténe,
na serecuòre apparé da ne tombéne
e dannènze, facce frònde, se trevò…
ne gattude che…l’acchiamendò!

“Ced’à che vè trevènne segneré?”,
o gattudde, la serecuòre, le decé;
ma cure, ne gattudde…de pelussce…
l’acchiamendòve, citte e musce musce.

“Ma cusse, addavère ch’è ‘ngandòte!”,
le disse o gattudde, sfastediòte;
“De serecuòre nan ne sì mà viste,
pepetésce e parle, uè desonéste!”.

Ma ced’à che u pelussce avèa parlò;
nan petà màie, de cèrte, vemecuò;
ère solaménde ne pepazze…
lassòte, pe protéste, sòtte o palazze!

Na gatte, che sendé la serecuòre,
disse a sé a sé: “Dó nan è affòre;
pìure u sòrge, cu fagugne, cè peccòte,
parle sìule sìule… e à desenzòte!”.

S’avvécenéie e o sòrge disse u gatte:
“Cara serecuòre, séinde a fratte…
sò viste che da sàule stè a parlò…
u calde è fórte assàie…vatte a retrò!”.

La serecuòre acchiamendò u gattucce
e disse, aprénne, appène la voccucce:
“Tra chìsse e dùe gatte, tra tutt’è dìue…
cusse… nan se fòce le cazze sìue!”.

GLOSSARIO DIALETTALE

Na serecuòre apparé da ne tombéne = Un topo di fogna comparve da un tombino
E dannènze, facce frònde, se trevò… = Lì davanti, di fronte, si trovò
Ne gattude che…l’acchiamendò! = Un gatto che la osservava
L’acchiamendòve, citte e musce musce = La fissava, in silenzio e senza muoversi
“Ma cusse, addavère ch’è ‘ngandòte!” = Ma questo è veramente incantato
Sfastediòte = Infastidita
Pepetésce = Proferisci qualche sillaba, parla.
Vemecuò = Muoversi, ma anche dir parola
Fagugne = Favonio, vento estivo, di gran caldo
Desenzòte = E’ uscita fuor di senno
Nan se fòce le cazze sìue = Non si fa gli “affari” suoi.