M’è póuste saupe a Facebookke! ( di Nicola Ambrosino)

20 Settembre 2017 0 Di ladiretta1993

M’è póuste saupe a Facebookke!
(Mi sono iscritta a Facebook)
( di Nicola Ambrosino)

Ninetta, una bella signora biscegliese, di mezza età; si è iscritta, finalmente, anche lei su Facebook. Non tutti i “mi piace” sono tali! – Una simpatica satira su questo social media, gioia e…dannazione per intere famiglie. Buon divertimento

Ebbène, améce còre e beneditte,
pìure ié saupe a Facebooke me sò scritte…
e mò, che tutte u munne, tutte a un tratto…
sò acchiòte tènde améce a ogni contatto!”.

Appène m’ònne viste, chèsse e stréine,
s’òve appresendòte ne crestiéine…
m’òve addemannéite…u rebbusciòte:
“Scuséme,…sei single…o sì spesòte?”.

Secondo vìue, ié ce l’avèa respònne?
Sò domènde che se facéne o se dònne?
U è cangellòte, dò, scazzènne u taste….
Ùè depravòte… ce sò mangiòte a caste?”.

Pe famme tènde améce è pubblecòte,
‘na foto, saupe a méire, bèll’abbrònzòte;
sò scritte che: “Ninetta al sole giace…!”;
m’ònne arrevòte céinde e più “mi piace!”.

“Maritéme s’à retròte a còse, ritte,
‘ngreviòte pe chère che avè scritte,
decénne: “M’ònne ditte stamaténe…
sò viste a megghiérete in bikéne!”.

“Da sòtte a re metènde vedé tutte,
ne chìule grousse, cóme a dùe presutte;
e saupe, o reggipétte tutte arangióne…
dùe mènne nérghe ed a prevelóne!”.

Maritéme m’affèrre e pó se ‘ngazze,
me déce: “Uè puttéine, ié alla chiazze,
pe chessa foto tua…tòtte all’anìute…
è fatte la feghìure…du chernìute!”.

È chembéneite n’alta fessaré…
la mècchéne, accattòte l’alta dé,
pu préisce, io lesta l’ho postata…
ritte, saupe a Facebook, pubblicata!

Nan passéne nemmènghe due, tre, ore
che da Tréine me chiéime l’esattore;
me déce che: “Le foto pubblicate…
son già nell’Agenzia delle Entrate!”.

“Domani, mia signora, ben gradisca…
venir nei nostri uffici e favorisca,
il bonifico del pagamento fatto,
copia di fattura e di contratto!”.

Ècche, améce còre, beneditte,
le guàie ch’è passòte, quènne iscritte,
è pouste ind’a Facebook il mio “mi piace”…
e a còse…pó sò pèrse…la mia Pace!

GLOSSARIO DIALETTALE
U munne = Il mondo
Sò acchiòte = Ho trovato
M’òve addemannéite = Mi ha chiesto
Saupe a méire = Sul mare
Maritéme = Mio marito
‘Ngreviòte = Molto arrabbiato
Megghiérete = Tua moglie
Vedé tutte = Vedevo tutto…
Ne chìule grousse = Un grande sedere
Dùe mènne nérghe = Due mammelle, abbronzate
Tòtte all’anìute = Tutta nuda
Du chernìute = Del becco, del cornuto
È chembéneite = Ho commesso
Pu préisce = Con gioia
Nan passéne nemmènghe = Non trascorrono neanche…
Tréine = Trani, città dell’Agenzia delle Entrate